Egzekucja świadczeń pieniężnych

Organ egzekucyjny wykonuje ustawowe zadania w zakresie egzekucji należności pieniężnych, świadczeń pracowniczych, grzywien sądowych, alimentów oraz świadczeń powtarzalnych o charakterze renty. W kognicji organu egzekucyjnego znajduje się także przeprowadzanie postępowań o zabezpieczenie świadczeń pieniężnych.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Komornik sądowy uprawniony jest do wykonywania orzeczeń sądowych w przedmiocie wydania nieruchomości, wydania ruchomości, wprowadzenia w posiadanie, zabezpieczenia spadku czy też sprawowania urzędowego nadzoru nad licytacją publiczną.

Doręczenie korespondencji

Na zlecenie sądu bądź powoda komornik doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowego za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. W ramach postępowania organ egzekucyjny może dokonywać ustaleń odnośnie miejsca pobytu czy też zameldowania adresata.

Protokół stanu faktycznego

Na zlecenie powoda komornik sądowy sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego. Sporządzenie protokołu stanu faktycznego możliwe jest również w trakcie procesu na zarządzenie sądu lub prokuratora. Do ustawowych kompetencji komornika sądowego należy również sporządzanie spisu inwentarza.

WŁAŚCIWOŚĆ

Komornik sądowy działa na obszarze swojego rewiru, który stanowi obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa. W sprawach o egzekucję roszczeń pieniężnych, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości, wierzyciel ma prawo wyboru komornika w obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. (Dz.U. nr 180 poz. 1508) obejmuje: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, Sąd Okręgowy w Elblągu, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Sąd Okręgowy w Słupsku, Sąd Okręgowy w Toruniu, Sąd Okręgowy we Włocławku. Na poniższej mapie apelacji gdańskiej przedstawiamy przykładowy obszar działania:

 • Toruń
 • Bydgoszcz
 • Elbląg
 • Słupsk
 • Tczew
 • Kartuzy
 • Ostróda
 • Włocławek
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kościerzyna

Masz pytanie? Napisz do kancelarii.

Wnioski stron winny spełniać wymagania dla pisma procesowego.
Dokumenty przesyłane za pośrednictwem poczty email nie wywołują skutków w postępowaniu egzekucyjnym.