Komornik sądowy nigdy nie wszczyna postępowania egzekucyjnego z urzędu. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego uzależnione jest od otrzymania wniosku złożonego przez uprawniony podmiot.

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy skierować stosowny wniosek do komornika sądowego. Wniosek egzekucyjny powinien być kompletny, tj. spełniać wymagania stawiane pismom procesowym (zawierać datę, czytelny podpis, dokładne określenie egzekwowanego roszczenia) oraz zawsze winien do niego zostać załączony tytuł wykonawczy w oryginale. W przypadku skierowania wniosku przez pełnomocnika koniecznym elementem jest wykazanie umocowania – dołączenie pełnomocnictwa, zaś w przypadku reprezentowania osób prawnych niezbędne jest dołączenie aktualnego odpisu informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioski należy wypełniać czytelnie i dokładnie z uwzględnieniem wszystkich informacji o dłużniku mogących przyczynić się do skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku organ egzekucyjny wzywa wierzyciela do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu wniosku.

Poniżej wzory wniosków egzekucyjnych:

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

Wniosek o eksmisję